BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Deklaracja dostępności:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka akcyjna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Oświadczenia majątkowe jako pliki graficzne.
 • Treść pełnego Regulaminu Organizacyjnego w pliku graficznym *.pdf

Wyłączenia

 • Oświadczenia majątkowe są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekcja Informatyki.
 • E-mail: informatyk.mpk@mpk.czest.pl
 • Telefon: 343779183

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A.
 • Adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A.
  ul. Al. Niepodległości 30
  42-200 Częstochowa
 • E-mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl
 • Telefon: +48 34 3779 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Administracyjny Główny – Zarząd, Dział Kadr, obsługa w kasach biletowych, Sekcja Reklamy i Marketingu:
- kasy biletowe zlokalizowane na parterze budynku, wejście po czterech stopniach, możliwość skorzystania ze schodołazu – ochrona budynku uprawniona do obsługi schodołazu,
- Gabinety Zarządu i pokoje Działu Kadr zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku – możliwość skorzystania ze schodołazu,
- Sekcja Reklamy i Marketingu -zlokalizowana na drugim piętrze budynku – możliwość skorzystania ze schodołazu,
- miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio przed budynkiem,
- toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika,
- jest możliwość wstępu z psem asystującym,
- brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
2. Punkt Kasowy PKS:
- kasy zlokalizowane na parterze budynku, wejście z poziomu chodnika od strony peronów,
- brak miejsc parkingowych bezpośrednio przy Punkcie Kasowym, najbliższy parking przed dworcem PKS,
- toaleta ogólnodostępna na terenie dworca PKS, 
- jest możliwość wstępu z psem asystującym,
- brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
3. Punkt Kasowy Aleja NMP 24 (Kamienica Kupiecka):
- kasy zlokalizowane na parterze budynku, wejście z poziomu chodnika od strony ul. Kościuszki,
- brak miejsc parkingowych bezpośrednio przy Punkcie Kasowym, najbliższy parking – II Aleja NMP,
- brak toalety ogólnodostępnej, 
- jest możliwość wstępu z psem asystującym,
- brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
4. Punkt Kasowy Jagiellończycy:
- kasy zlokalizowane na parterze budynku, w tzw. okrąglaku,
- miejsca parkingowe bezpośrednio przy budynku,
- toaleta ogólnodostępna w budynku C.H. Jagiellończycy, 
- jest możliwość wstępu z psem asystującym,
- brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
5. Punkt Kasowy ul. Warszawska 1: 
- kasy zlokalizowane na parterze budynku – wejście po dwóch stopniach od strony Placu Daszyńskiego,
- brak miejsca parkingowego bezpośrednio przy budynku, najbliższy parking w odległości ok. 70 m,
- brak toalety ogólnodostępnej, 
- jest możliwość wstępu z psem asystującym,
- brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
6. Punkt Kasowy ul. Fieldorfa – Nila:
- kasy zlokalizowane w budynku parterowym, wejście z poziomu chodnika przy przystanku tramwajowym, od strony ul. Fieldorfa Nila pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
- brak miejsca parkingowego bezpośrednio przy budynku, najbliższy parking w odległości ok. 70 m,
- toaleta ogólnodostępna i dla osób niepełnosprawnych,
- jest możliwość wstępu z psem asystującym,
- brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
7. Stacja Kontroli Pojazdów:
- zlokalizowana na terenie Zajezdni Autobusowej – wjazd od ul. Źródlanej,
- miejsca parkingowe wyznaczone bezpośrednio przy stacji,
- brak toalety ogólnodostępnej, 
- jest możliwość wstępu z psem asystującym,
- brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.