BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Majątek:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%


rok 2022
Bilans:

Majątek trwały: 294 321 118,83 zł
Majątek obrotowy: 12 866 669,82 zł
Aktywa razem: 307 187 788,69 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 31 187 723,07 zł
Zobowiązanie długoterminowe: 29 296 151,25 zł
Rezerwy na zobowiązania: 24 966 937,93 zł
w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 24 952 391,62 zł
oraz pozostałe rezerwy: 14 546,31 zł
Pasywa razem: 307 187 788,65 zł

Rachunek zysków i strat:
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 112 997 453,89 zł
Strata ze sprzedaży: 30 732 659,28 zł
Strata netto: 23 327 788,64 zł

Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2022r.:
 • Uchwała Nr 4/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki akcyjnej z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. Strata netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 23 327 788,64 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. • rok 2021
  Bilans:

  Majątek trwały: 313 567 276,10 zł
  Majątek obrotowy: 10 625 918,52 zł
  Aktywa razem: 324 193 194,62 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 37 834 750,76 zł
  Zobowiązanie długoterminowe: 32 943 442,03 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 24 096 950,04 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 24 096 950,04 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 0,00 zł
  Pasywa razem: 324 193 194,62 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 87 463 075,17 zł
  Strata ze sprzedaży: 33 015 472,04 zł
  Strata netto: 22 182 852,68 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2021r.:
 • Uchwała Nr 1/08/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o. z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. • rok 2020
  Bilans:

  Majątek trwały: 262 881 683,75 zł
  Majątek obrotowy: 26 341 369,45 zł
  Aktywa razem: 289 223 053,20 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 18 277 058,51 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 14 307,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 26 020 207,02 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 25 993 021,79 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 27 119,23 zł
  Pasywa razem: 289 223 053,20 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 88 500 822,75 zł
  Strata ze sprzedaży: 37 275 309,84 zł
  Strata netto: 1 020 756,28

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2020r.:
 • Uchwała Nr 4/08/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.


 • rok 2019
  Bilans:

  Majątek trwały: 126 795 490,65 zł
  Majątek obrotowy: 41 400 803,61 zł
  Aktywa razem: 168 196 294,26 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 26 240 818,63 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 185 991,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 25 310 244,57 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 25 257 738,54 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 52 440,03 zł
  Pasywa razem: 168 196 294,26 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 97 417 354,05 zł
  Strata ze sprzedaży: 30 953 200,34 zł
  Strata netto: 8 227 639,39

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2019r.:
 • Uchwała Nr 2/09/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.


 • rok 2018
  Bilans:

  Majątek trwały: 133 639 800,30 zł
  Majątek obrotowy: 57 114 905,73 zł
  Aktywa razem: 190 754 706,03 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 35 431 449,04 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 357 675,01 zł˝
  Rezerwy na zobowiązania: 23 780 946,97 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 23 689 918,27 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 90 962,70 zł
  Pasywa razem: 190 754 706,03 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 88 876 511,07 zł
  Strata ze sprzedaży: 38 924 165,02 zł
  Strata netto: 17 287 352,50 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2018r.:
 • Uchwała Nr 4/06/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.


 • rok 2017
  Bilans:

  Majątek trwały: 144 447 679,55 zł
  Majątek obrotowy: 35 465 113,73 zł
  Aktywa razem: 179 912 793,28 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 11 339 130,51 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: -
  Rezerwy na zobowi�zania: 21 731 524,41 z�
  w tym rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne: 21 701 619,11 z�
  oraz pozosta�e rezerwy: 25 118,30 z�
  Pasywa razem: 179 912 793,28 zďż˝

  Rachunek zysk�w i strat:
  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 94 344 877,88 z�
  Strata ze sprzeda�y: 22 899 860,90 z�
  Strata netto: 72 361,68 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2017r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 4/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.


 • rok 2016
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 132 762 561,87 z�
  Maj�tek obrotowy: 38 849 761,28 z�
  Aktywa razem: 171 612 323,15 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 11 923 717,22 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 345 057,78 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 22 327 986,78 z�
  w tym rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne: 21 999 494,56 z�
  oraz pozosta�e rezerwy: 301 892,22 z�
  Pasywa razem: 171 612 323,15 zďż˝

  Rachunek zysk�w i strat:
  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 89 765 481,85 z�
  Strata ze sprzeda�y: 16 326 824,03 z�
  Zysk netto: 3 697 130,10 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2016r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 5/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: podziaďż˝u zysku netto za rok obrotowy 2016.


 • rok 2015
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 148 267 982,83 z�
  Maj�tek obrotowy: 42 636 098,72 z�
  Aktywa razem: 190 904 081,55 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 54 004 024,45 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 1 757 718,78 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 19 900 027,85 z�
  w tym rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne: 19 557 798,35 z�
  oraz pozosta�e rezerwy: 341 287,50 z�
  Pasywa razem: 190 904 081,55 zďż˝

  Rachunek zysk�w i strat:
  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 89 263 782,58 z�
  Strata ze sprzeda�y: 403 459,91 z�
  Zysk netto: 1 374 065,60 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2015r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 3/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: podziaďż˝u zysku netto za rok obrotowy 2015.


 • rok 2014
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 89 438 012,93 z�
  Maj�tek obrotowy: 26 296 241,28 z�
  Aktywa razem: 115 734 254,21 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 15 924 599,06 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 3 698 069,00 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 18 627 126,36 z�
  w tym rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne: 18 351 587,36 z�
  oraz pozosta�e rezerwy: 274 159,00 z�
  Pasywa razem: 115 734 254,21 zďż˝

  Rachunek zysk�w i strat:
  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 86 462 478,87 z�
  Strata ze sprzeda�y: 2 143 347,18 z�
  Zysk netto: 144 281,64 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2014r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 4/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: podziaďż˝u zysku netto za rok obrotowy 2014.


 • rok 2013
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 88 064 391,21 z�
  Maj�tek obrotowy: 12 716 077,28 z�
  Aktywa razem: 100 780 468,49 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 9 288 493,89 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 47 200,00 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 18 371 483,37 z�
  w tym rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne: 18 096 813,43 z�
  oraz pozosta�e rezerwy: 274 159,00 z�
  Pasywa razem: 100 780 468,49 zďż˝

  Rachunek zysk�w i strat:
  Przychody 2013 r. netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 88 661 928,75 z�
  Strata ze sprzeda�y: 471 025,07 z�
  Zysk netto: 1 816 647,25 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2013r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 3/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie: podziaďż˝u zysku netto za rok obrotowy 2013.


 • rok 2012
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 93 923 459,78 z�
  Maj�tek obrotowy: 11 155 226,92 z�
  Aktywa razem: 105 078 686,70 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 17 011 254,47 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 70 800,00 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 18 102 859,90 z�
  w tym rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne: 17 828 306,60 z�
  oraz pozosta�e rezerwy: 274 159,00 z�
  Pasywa razem: 105 078 686,70 zďż˝

  Rachunek zysk�w i strat:
  Przychody 2012 r. netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 83 148 940,03 z�
  Strata ze sprzeda�y: 2 698 393,81 z�
  Strata netto: 2 163 279,42 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2012r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 5/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012.


 • rok 2011
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 58 561 819,75 z�
  Maj�tek obrotowy: 10 798 268,73 z�
  Aktywa razem: 69 360 088,48 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 10 780 970,49 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 1 552 215,50 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 20 470 989,57 z�
  w tym rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne: 16 478 115,00 z�
  oraz pozosta�e rezerwy: 3 992 874,57 z�
  Pasywa razem: 69 360 088,48 zďż˝

  Rachunek zysk�w i strat:
  Przychody 2011 r. netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 77 915 331,74 z�
  Strata ze sprzeda�y: 3 588 330,06 z�
  Strata netto: 2 682 873,41 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2011r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2011.


 • rok 2010
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 55 325 772,78 z�
  Maj�tek obrotowy: 12 420 688,92 z�
  Aktywa razem: 67 746 461,70 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 10 459 939,73 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 4 966 465,50 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 19 317 250,28 z�
  w tym rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne: 15 242 883,00 z�
  oraz pozosta�e rezerwy: 4 074 367,28 z�
  Pasywa razem: 67 746 461,70 zďż˝

  Rachunek zysk�w i strat:
  Przychody 2010 r. netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 73 193 905,13 z�
  Strata ze sprzeda�y: 892 920,05 z�
  Zysk netto: 69 201,85 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2010r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 18/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2010.


 • rok 2009
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 52 692 190,53 z�
  Maj�tek obrotowy: 20 272 377,41 z�
  Aktywa razem: 72 964 567,94 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 17 918 490,23 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 4 322 167,50 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 14 368 847,98 z�

  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 68 688 686,50 z�
  Strata ze sprzeda�y: 826 150,81 z�
  Zysk netto: 323 032,41 zďż˝

  Spos�b pokrycia straty lub podzia�u zysku za 2009r.:
 • Uchwaďż˝a Nr 7/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w Miejskiego Przedsiďż˝biorstwa Komunikacyjnego w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2010roku w sprawie pokrycia straty w roku 2009.
  Pomoc publiczna udzielona przez Urz�d Miasta Cz�stochowy:
 • Zarzďż˝dzenie nr 1542/08 Prezydenta Miasta Czďż˝stochowy z dnia 31.12.2008r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadaďż˝ powierzonych do wykonywania aktem zaďż˝oďż˝ycielskim Spďż˝ce - MPK w Czďż˝stochowie Sp. z o.o., z siedzibďż˝ w Czďż˝stochowie przy AL. Niepodlegďż˝oďż˝ci 30, 42-216 Czďż˝stochowa.
 • Zarzďż˝dzenie nr 1929/09 Prezydenta Miasta Czďż˝stochowy z dnia 01.07.2009r. w sprawie zmiany Zarzďż˝dzenia nr 1542/08 Prezydenta Miasta Czďż˝stochowy z dnia 31.12.2008r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadaďż˝ powierzonych do wykonywania aktem zaďż˝oďż˝ycielskim Spďż˝ce - MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o.o., z siedzibďż˝ w Czďż˝stochowie przy Al. Niepodlegďż˝oďż˝ci 30, 42-216 Czďż˝stochowa.
 • Zarzďż˝dzenie nr 2059/09 Prezydenta Miasta Czďż˝stochowy z dnia 25.08.2009r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadaďż˝ powierzonych do wykonywania aktem zaďż˝oďż˝ycielskim Spďż˝ce - MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o.o., z siedzibďż˝ w Czďż˝stochowie przy Al. Niepodlegďż˝oďż˝ci 30, 42-200 Czďż˝stochowa.
 • Zarzďż˝dzenie nr 2277/09 Prezydenta Miasta Czďż˝stochowy z dnia 30.12.2009r. w sprawie zmiany Zarzďż˝dzenia nr 2059/09 Prezydenta Miasta Czďż˝stochowy z dnia 25.08.2009r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadaďż˝ powierzonych do wykonywania aktem zaďż˝oďż˝ycielskim Spďż˝ce - MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o.o., z siedzibďż˝ w Czďż˝stochowie przy Al. Niepodlegďż˝oďż˝ci 30, 42-216 Czďż˝stochowa.
 • Umowa wykonawcza na ďż˝wiadczenie usďż˝ug przewozowych dotyczďż˝ca realizacji zadania wďż˝asnego Miasta C��stochowy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z dnia 02.12.2009r.
 • Rekompensata finansowa z Urzďż˝du Miasta Czďż˝stochowy na realizacjďż˝ zadaďż˝ przewozowych w 2009r. wyniosďż˝a 27 160 120 zďż˝ (na podstawie ksiďż˝g rachunkowych).


 • rok 2008
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 49 166 416,77 z�
  Maj�tek obrotowy: 7 694 395,97 z�
  Aktywa razem: 56 860 812,74 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 8 644 667,43 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 1 016 300,00 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 142 487,31 z�

  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 46 198 522,42 z�
  Strata ze sprzeda�y: 20 797 560,71 z�
  Strata netto: 19 553 870,61 zďż˝

  Pomoc publiczna udzielona przez Urz�d Miasta Cz�stochowy:
 • Uchwaďż˝a Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 18.03.2008r. w sprawie kwoty dopďż˝aty do kapitaďż˝u rezerwowego w wysokoďż˝ci 14 850 000,00 zďż˝ z przeznaczeniem na pokrycie straty finansowej spowodowanej zastosowaniem ulg uprawniajďż˝cych do ulgowych przejazdďż˝w zbiorowďż˝ komunikacja miejskďż˝ w 2008 roku


 • rok 2007
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 49 182 755,18 z�
  Maj�tek obrotowy: 14 221 602,65 z�
  Aktywa razem: 63 404 357,83 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 10 344 675,25 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 2 558 600,00 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 106 334,31 z�

  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 45 633 700,48 z�
  Strata ze sprzeda�y: 18 945 512,90 z�
  Strata netto: 16 829 586,02 zďż˝

  Spos�b pokrywania strat:
 • Uchwaďż˝a Nr 4/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 24.06.2008r. -> Uchwaďż˝a 4/2008

  Pomoc publiczna udzielona przez Urz�d Miasta Cz�stochowy:
 • Uchwaďż˝a Nr 1/03/2007 w sprawie wysokoďż˝ci i terminďż˝w dopďż˝at do kapitaďż˝u rezerwowego z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Sp. z o.o. z siedzibďż˝ w Czďż˝stochowie odbytego 16.03.2007r. w kwocie 15 900 000,00 zďż˝.
 • Uchwaďż˝a Nr 17/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 12.10.2007r. w sprawie podwyďż˝szenia kapitaďż˝u zakďż˝adowego o kwotďż˝ 600 000,00 zďż˝
 • Uchwaďż˝a Nr 18/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 31.12.2007r. w sprawie podwyďż˝szenia kapitaďż˝u zakďż˝adowego o kwotďż˝ 745 000,00 zďż˝ (aport)
 • Uchwaďż˝a Nr 19/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 31.12.2007r. w sprawie podwyďż˝szenia kapitaďż˝u zakďż˝adowego o kwotďż˝ 692 000,00 zďż˝ (aport)


 • rok 2006
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 48 562 825,05 z�
  Maj�tek obrotowy: 17 238 451,17 z�
  Aktywa razem: 65 801 276,22 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 9 527 738,05 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 5 349 800,00 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 82 215,18 z�

  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 47 026 537,37 z�
  Strata ze sprzeda�y: 15 083 243,47 z�
  Strata netto: 13 368 196,02 zďż˝

  Spos�b pokrywania strat:
 • Uchwaďż˝a Nr 6/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 29.06.2007r. -> Uchwaďż˝a 6/2007

  Pomoc publiczna udzielona przez Urz�d Miasta Cz�stochowy:
 • Uchwaďż˝a Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 31.01.2006r. w kwocie 15 000 000,00 zďż˝ na 2006r.
 • Uchwaďż˝a Nr 8/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 03.07.2006r. w sprawie podwyďż˝szenia kapitaďż˝u zakďż˝adowego o kwotďż˝ 1 308 000,00 zďż˝


 • rok 2005
  Bilans:

  Maj�tek trwa�y: 30 910 051,91 z�
  Maj�tek obrotowy: 24 551 790,61 z�
  Aktywa razem: 55 461 842,52 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 7 256 728,17 z�
  Zobowi�zania d�ugoterminowe: 0,00 z�
  Rezerwy na zobowi�zania: 276 732,72 z�

  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 45 072 217,22 z�
  Strata ze sprzeda�y: 16 472 876,14 z�
  Strata netto: 15 862 667,16 zďż˝

  Spos�b pokrywania strat:
 • Uchwaďż˝a Nr 4/2006 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 22.06.2006r. -> Uchwaďż˝a 4/2006

  Pomoc publiczna udzielona przez Urz�d Miasta Cz�stochowy:
 • Uchwaďż˝a Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 23.03.2005r. w kwocie 15 000 000 zďż˝ na 2005r. (podana juďż˝ w dopisce do pisma z 04.01.2005r.)
 • Uchwaďż˝a Nr 9/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 13.12.2005r. w sprawie podwyďż˝szenia kapitaďż˝u zakďż˝adowego o kwotďż˝ 10 596 871 zďż˝


 • rok 2004
  Bilans:

  Aktywa razem: 44 880 936,90 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 6 455 276,60 z�

  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 45 720 978,01 z�

  Strata netto: 14 869 914,59 zďż˝

  Spos�b pokrywania strat:
 • Uchwaďż˝a Nr 6/2005r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 21.06.2005r.

  Pomoc publiczna udzielona przez Urz�d Miasta Cz�stochowy:
 • Uchwaďż˝a Nr 1/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 20.02.2004r. w kwocie 15 700 000 zďż˝ na 2004r.


 • rok 2003
  Bilans:

  Aktywa razem: 47 948 180,15 zďż˝

  Zobowi�zania kr�tkoterminowe: 9 696 387,71 z�

  Przychody netto ze sprzeda�y i zr�wnane z nimi: 44 837 348,87 z�

  Strata netto: 16 275 000,84 zďż˝

  Spos�b pokrywania strat:
 • Uchwaďż˝a Nr 6/2004 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 17.06.2004r.

  Pomoc publiczna udzielona przez Urz�d Miasta Cz�stochowy:
 • Uchwaďż˝a Nr 25/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 30.10.2003 r. w kwocie 12 217 143,00 zďż˝ na 2003r.
 • Uchwaďż˝a Nr 26/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspďż˝lnikďż˝w MPK w Czďż˝stochowie Spďż˝ka z o. o. z dnia 30.10.2003 r. w kwocie 4 633 029,00 zďż˝ na 2003r.
 •  

  informację wprowadził(-a):  
  data ostatniej aktualizacji: 2023-06-29 09:44:02 
  rejestr zmian
  statystyka odwiedzin: 8933