» Przedmiot działalności:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Przedmiotem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z o. o. (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

  1. 25.62.Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
  2. 33.11.Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBóW GOTOWYCH
  3. 33.12.Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
  4. 33.14.Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
  5. 33.17.Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
  6. 33.19.Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
  7. 33.20.Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSłOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
  8. 38.11.Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  9. 42.12.Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWą DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
  10. 42.21.Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWą RUROCIĄGÓW PRZESYłOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  11. 42.22.Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWą LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
  12. 43.11.Z ROZBIĄRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  13. 43.12.Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
  14. 43.21.Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  15. 43.29.Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
  16. 43.99.Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  17. 45.19.Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  18. 45.20.Z KONSERWAGAI NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  19. 45.31.Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  20. 45.32.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  21. 45.40.Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
  22. 46.71.Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
  23. 46.77.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
  24. 47.30.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STADACH PALIW
  25. 47.78.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
  26. 47.99.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
  27. 49.31.Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKII PODMIEJSKI
  28. 49.39.Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWYPASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
  29. 49.41.Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
  30. 52.21.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
  31. 55.20.Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
  32. 55.30.Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
  33. 58.14.Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
  34. 58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
  35. 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  36. 71.20.B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH NICZNE
  37. 73.12.D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIDSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
  38. 77.12.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  39. 77.32.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
  40. 77.33.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
  41. 77.39.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  42. 81.29.Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
  43. 82.19.Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA 1 SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
  44. 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
  45. 85.53.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
  46. 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  47. 95.12.Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
  48. 95.21.Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
  49. 95.22.Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
 

informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 13:56:41 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 4680