BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Rada Nadzorcza:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Kompetencje Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka akcyjna

 1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
 2. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
 3. Ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz sprawowanego nadzoru
 5. Stawianie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
 6. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki
 7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu
 8. Reprezentowanie Spółki w sprawach między członkiem Zarządu a Spółką
 9. Wyrażania zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań finansowych lub na rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)
 10. Opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników
 11. Wybór biegłego rewidenta zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę
 12. Opiniowanie kierunków rozwoju Spółki
 13. Inne kompetencje należące z mocy przepisów szczególnych do wyłącznej właściwości Rady Nadzorczej


Skład Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka akcyjna

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. W skład Rady wchodzą:

1. Kozak Marcin - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Chełstowski Jakub - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Piotr Pala - Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Nadzieja Marek - Członek Rady Nadzorczej

5. Chrzanowski Wiesław - Członek Rady Nadzorczej

 

informację wprowadził(-a): Bartosz Niepiekło 
data ostatniej aktualizacji: 2024-03-27 08:59:08 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 10956