BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Regulamin organizacyjny:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych zasad organizacji i podstawowych rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej i działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki akcyjnej

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A.. W wewnętrznym obiegu dokumentów dopuszcza się używanie skrótu: MPK w Częstochowie S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.
4. Adresem do doręczeń siedziby spółki jest Aleja Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa.
5. Jedynym Akcjonariuszem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki akcyjnej jest Gmina Miasto Częstochowa, która posiada 100% akcji.
6. Spółka jest podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE. 2007.315.1), podlegającym kontroli Gminy Miasta Częstochowa jako właściwego organu lokalnego, analogicznej do kontroli, jaką sprawuje ona nad własnymi służbami. 7. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania Spółki jest nieograniczony.
8. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju.
9. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000485.
10. Akta rejestrowe Spółki prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Spółka działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 18).
- Statusu Spółki Akcyjnej (Uchwała nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekształcenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną: Akt Notarialny Rep. A nr 1647/2022) z późniejszymi zmianami.
- Uchwały Nr 591/LI/2009 r. Rady Miasta Częstochowy z 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z MPK w Częstochowie Spółka z o.o.
- innych obowiązujących przepisów prawa.


Rozdział II

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 4.

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Miasta Częstochowa w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2. Przedmiot działalności Spółki jest określony w części II § 6 Statusu Spółki Akcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka akcyjna, który zawiera:

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- pozostałe badania i analizy techniczne;
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotaż;
- obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- produkcja elementów elektronicznych;
- produkcja autobusów;
- produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- naprawa i konserwacja maszyn;
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- wykonywanie instalacji elektrycznych;
- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- budowa dróg kołowych i szynowych;
- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- transport drogowy towarów;
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych;
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
- badania i analizy techniczne;
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- pozostałe sprzątanie;
- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego;
- naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.


Rozdział III

ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI
WŁADZE SPÓŁKI

§ 5.

1. Organami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie, uprawnienia którego wykonuje Jedyny Akcjonariusz,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.
2. Funkcje Walnego Zgromadzenia sprawuje Prezydent Częstochowy jako organ wykonawczy Gminy Miasta Częstochowa, która posiada 100% akcji Spółki.
3. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statusu Spólki Akcyjnej z dnia 28 lutego 2022 r. (Akt Notarialny Rep. A nr 1647/2022 ) z późniejszymi zmianami.
4. Rada Nadzorcza jest organem Spółki, prowadzącym nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
5. Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statusu Spółki Akcyjnej.
6. Kadencyjność Rady Nadzorczej określa Statut Spółki Akcyjnej, a tryb jej działania - Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, jest organem wykonawczym, realizującym funkcje zarządzająco - reprezentacyjne Spółki.
8. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, a jego kadencyjność określa Statut Spółki Akcyjnej.
9. Umowy o o świadczenie usług zarządzania - kontrakty menedżerskie z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
10. Kompetencje Zarządu Spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki Akcyjnej oraz ustalone na ich podstawie regulaminy.
11. Tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin pracy Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


Rozdział IV

SYSTEM FINANSOWANIA I ZASADY WYNAGRADZANIA

§ 6.

1.Podstawą gospodarki finansowej Spółki jest roczny plan działalności uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Spółki
2.Przychodem Spółki są wpływy ze sprzedaży usług, rekompensata od organizatora komunikacji, którym jest Gmina MIasto Częstochowa zgodnie z tzw. Umową wykonawczą oraz inne dochody z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.
3.Rozchodami Spółki są wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z wykonywanymi usługami oraz wydatkami na cele remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne.
4.Spółka stosuje zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracowniczych określone w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Rozdział V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

§ 7.

Zarząd Spółki pełni rolę zwierzchnika wszystkich pracowników Spółki i sprawuje ogólne kierownictwo zgodnie z przepisami prawa pracy.

§ 8.

Dla realizacji przedmiotu działalności Spółki tworzona jest wewnętrzna struktura organizacyjna Spółki, którą w formie graficznej przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 9.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są piony organizacyjne, z których każdy realizuje przypisane mu określone funkcje, składające się na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Rozdział VI

Zakres działania Zarządu Spółki

§ 10.

Zarząd Spółki działa w oparciu o Akt Założycielski Spółki i Regulamin pracy Zarządu Spółki:

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki ? podejmuje decyzje i wyraża opinie we wszystkich sprawach Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, zarządza jej majątkiem, reprezentuje ją na zewnątrz, zaciąga zobowiązania w imieniu Spółki.
2. Każdy Członek Zarządu posiada prawo i obowiązek prowadzenia wewnętrznych spraw Spółki z wyłączeniem spraw, które:
- wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia,
- przekazane zostały Radzie Nadzorczej lub wymagają jej zgody,
- wymagają uchwały Zarządu Spółki.
3. Jeżeli określona decyzja, ze względu na jej znaczenie, wymaga uchwały innego organu (Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej), Zarząd Spółki:
- kieruje daną sprawę do właściwego organu,
- przygotowuje projekt oczekiwanej decyzji, dostarcza argumentów i przesłanek za określonym jej rozstrzygnięciem.
4. Każdy Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem, postanowieniami Aktu założycielskiego Spółki oraz za szkody spowodowane brakiem staranności w wykonywaniu swoich obowiązków.
5. Każdy Członek Zarządu odpowiada za rzetelne, terminowe i zgodne z przepisami wykonanie zadań oraz za skutki podejmowanych decyzji.
6. Prezes Zarządu przewodniczy Zarządowi Spółki, organizuje pracę Zarządu oraz ponosi odpowiedzialność na równi z pozostałymi członkami Zarządu Spółki.
7. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu czynności związane z organizowaniem pracy Zarządu Spółki wykonuje wyznaczony uchwałą Zarządu Spółki członek Zarządu.
8. Uprawnionym do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, a także przesunięć pracowników między komórkami organizacyjnymi jest Prezes Zarządu Spółki ? Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka akcyjna. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Spółki uprawnionym do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, a także przesunięć pracowników między komórkami organizacyjnymi jest Zastępca Prezesa Zarządu Spółki.
9. Posiedzenia Zarządu Spółki są protokołowane, a jego decyzje i postanowienia podejmowane w formie uchwał Zarządu.


Rozdział VII

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 11.

1. Przez komórkę organizacyjną należy rozumieć zespół stanowisk pracy wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej Spółki. Oprócz komórek organizacyjnych tworzy się jednoosobowe stanowiska pracy.
2. Zgodnie ze schematem organizacyjnym komórki organizacyjne to: wydziały, oddziały, działy, biura, sekcje, komórki, stacja diagnostyczna, dyspozytura, sekretariat, ośrodek szkolenia kierowców. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy lub osoby wyznaczone do kierowania komórkami zwane kierującymi.
3. Wszystkie komórki organizacyjne działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uchwały władz Spółki, zarządzenia i regulaminy tzw. wewnętrzne uregulowania.
4. Komórkom organizacyjnym przypisane zostają określone ? ogólne zakresy działania, a kierownikom tych komórek odpowiedni zakres uprawnień.
5. Kierownik lub kierujący komórką organizacyjną:
- samodzielnie zarządza wszystkimi sprawami podległej mu komórki i jest przed swoim zwierzchnikiem odpowiedzialny za całokształt powierzonych komórce prac,
- jest uprawniony, z zachowaniem obowiązujących przepisów do zmiany lub uzupełnienia zakresu czynności podległego pracownika o prace dodatkowe o charakterze stałym lub doraźnym, zależnie od potrzeb i stopnia wykorzystania pracownika,
- sprawuje kontrolę wewnętrzną odnośnie wszelkich spraw wchodzących w zakres działania podległej mu komórki organizacyjnej,
- dokonuje bieżącej analizy działalności komórki celem bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych niedociągnięć lub uchybień oraz omówienia nieprawidłowości na okresowych naradach roboczych z pracownikami,
- określa zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionych pracowników.
6. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego funkcje przejmuje wyznaczony przez niego pracownik tej komórki. Pracownik zastępujący winien znać całokształt zagadnień działalności komórki.
7. Obowiązek sprawowania stałego zastępstwa w przypadku nieobecności kierownika komórki organizacyjnej winien być zamieszczony w zakresie czynności danego pracownika.
8. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do:
- stosowania zasad rachunku ekonomicznego w celu osiągania optymalnych efektów gospodarowania przy planowaniu i wykonywaniu wszelkich rodzajów przedsięwzięć,
- ścisłej współpracy i unikania zbędnych formalności przy realizacji swych zadań,
- ścisłego przestrzegania uchwał władz Spółki oraz zaleceń organów kontrolnych,
- opracowywania projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji i wytycznych w zakresie objętym działaniem komórki,
- rzetelnego opracowywania informacji i sprawozdawczości,
- przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż.,
- przestrzegania dyscypliny pracy,
- przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
9. W przypadku zmian personalnych na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych należy sporządzać protokoły zdawczo ? odbiorcze, przekazywane następnie zainteresowanym stronom.
10. Poszczególne komórki organizacyjne obowiązane są występować z inicjatywą dotyczącą potrzeby i zakresu wydania lub zmiany określonego wewnętrznego aktu normatywnego związanego tematycznie z zakresem ich działania w związku z:
- ukazaniem się lub nowelizacją przepisu państwowego względnie prawa lokalnego,
- otrzymaną Uchwałą Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, której realizacja wymaga podjęcia określonych działań,
- podjętymi decyzjami na szczeblu Zarządu wymagającymi wprowadzenia w życie w Spółce.
11. Przygotowany pod względem merytorycznym projekt wewnętrznego aktu normatywnego (lub jego zmiany) powinien zawierać następujące informacje:
- wskazanie potrzeby dokonania zmian,
- stan dotychczasowej regulacji w danej dziedzinie,
- założenia i zakres projektowanego unormowania oraz jego skutki.
12. Wewnętrzne akty normatywne dotyczące zagadnień, w odniesieniu do których obowiązują (zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi i innymi przepisami szczególnymi) określone uprawnienia zakładowych organizacji związkowych, muszą być przed ich wprowadzeniem w życie uzgodnione lub zaopiniowane przez stronę związkową.


Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

Niniejszy Regulamin Organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym stanowi podstawę zarządzania i działania w Spółce.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Akcyjnej z dnia 28 lutego 2022 r. (Akt Notarialny Rep. A nr 1647/2022) z późniejszym zmianami oraz innych przepisów prawa.

§ 14.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Spółki w dniu 5 lutego 2024 roku

§ 15.

Traci moc Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotychczas obowiązujący.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Regulamin wraz ze schematem organizacyjnym zatwierdzono:
Uchwała Nr 551/VIII/2024 Rady Nadzorczej w dniu 27 lutego 2024 r.


Regulamin organizacyjny (do ściągnięcia) -> Regulamin organizacyjny
 

informację wprowadził(-a): Bartosz Niepiekło 
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-31 08:31:39 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 12965