BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Regulamin organizacyjny:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych zasad organizacji i podstawowych rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej i działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

1. Nazwa spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Siedziba Spółki mieści się w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Częstochowy na prawach Powiatu.
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania Spółki jest nieograniczony
5. Spółka jest wpisana przez Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: KRS 0000125412.

§ 3.

Spółka działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z dnia 8 listopada 2000 roku) z późniejszymi zmianami.
- Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 maja 2000 roku (Akt Notarialny REP A NR 2508/2000) z późniejszymi zmianami
- Uchwały Nr 591/LI/2009 r. Rady Miasta Częstochowy z 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z MPK w Częstochowie Spółka z o.o.
- innych obowiązujących przepisów prawa.


Rozdział II

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki jest określony w części II § 6 Aktu Założycielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który zawiera:

- obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- naprawa i konserwacja maszyn,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- przygotowanie terenu pod budowę,
- wykonywanie instalacji elektrycznych,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- transport drogowy towarów,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- pola kempingowe ( włączając pola dla pojazdów kempingowych ) i pola namiotowe,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- pozostała działalność wydawnicza,wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- pozostałe sprzątanie,
- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.


Rozdział III

ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI
WŁADZE SPÓŁKI

§ 5.

1. Władzami Spółki są:
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki
2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników do czasu gdy Miasto Częstochowa jest jedynym wspólnikiem ( właścicielem udziałów ) Spółki sprawuje Prezydent Częstochowy.
3. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 maja 2000 roku ( Akt Notarialny REP A NR 2508/2000 ) z późniejszymi zmianami.
4. Rada Nadzorcza jest organem Spółki, prowadzącym nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
5. Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Aktu założycielskiego Spółki.
6. Kadencyjność Rady Nadzorczej określa Akt założycielski Spółki, a tryb jej działania – Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników i przyjęty przez Radę Nadzorczą.
7. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, jest organem wykonawczym, realizującym funkcje zarządzająco - reprezentacyjne Spółki.
8. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, a jego kadencyjność określa Akt założycielski Spółki.
9. Umowy o o świadczenie usług zarządzania - kontrakty z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
10. Kompetencje Zarządu Spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Aktu Założycielskiego oraz ustalone na ich podstawie regulaminy.
11. Tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin pracy Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


Rozdział IV

SYSTEM FINANSOWANIA I ZASADY WYNAGRADZANIA

§ 6.

1.Podstawą gospodarki finansowej Spółki jest roczny plan działalności zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.
2.Przychodem Spółki są wpływy ze sprzedaży usług, rekompensata od organizatora komunikacji Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, zgodnie z tzw. Umową wykonawczą oraz inne dochody z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.
3.Rozchodami Spółki są wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z wykonywanymi usługami oraz wydatkami na cele remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne.
4.Spółka stosuje zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracowniczych określone w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Rozdział V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

§ 7.

Zarząd Spółki pełni rolę zwierzchnika wszystkich pracowników Spółki i sprawuje ogólne kierownictwo zgodnie z przepisami prawa pracy. Do ścisłego kierownictwa Spółki zalicza się: Dyrektora ds. personalnych i administracji, Dyrektora ds. rozwoju i inwestycji.

§ 8.

Dla realizacji przedmiotu działalności Spółki tworzona jest wewnętrzna struktura organizacyjna Spółki, którą w formie graficznej przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 9.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są piony organizacyjne, z których każdy realizuje przypisane mu określone funkcje, składające się na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Rozdział VI

Zakres działania Zarządu Spółki oraz zakres działania Dyrektora ds. personalnych i administracji i Dyrektora ds. rozwoju i inwestycji.

§ 10.

Zarząd Spółki działa w oparciu o Akt Założycielski Spółki i Regulamin pracy Zarządu Spółki: 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki – podejmuje decyzje i wyraża opinie we wszystkich sprawach Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, zarządza jej majątkiem, reprezentuje ją na zewnątrz, zaciąga zobowiązania w imieniu Spółki.
2. Każdy Członek Zarządu posiada prawo i obowiązek prowadzenia wewnętrznych spraw Spółki z wyłączeniem spraw, które:
- wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników,
- przekazane zostały Radzie Nadzorczej lub wymagają jej zgody,
- wymagają uchwały Zarządu Spółki.
3. Jeżeli określona decyzja, ze względu na jej znaczenie, wymaga uchwały innego organu (Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej), Zarząd Spółki:
- kieruje daną sprawę do właściwego organu,
- przygotowuje projekt oczekiwanej decyzji, dostarcza argumentów i przesłanek za określonym jej rozstrzygnięciem.
4. Każdy Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem, postanowieniami Aktu założycielskiego Spółki oraz za szkody spowodowane brakiem staranności w wykonywaniu swoich obowiązków.
5. Każdy Członek Zarządu odpowiada za rzetelne, terminowe i zgodne z przepisami wykonanie zadań oraz za skutki podejmowanych decyzji.
6. Prezes Zarządu przewodniczy Zarządowi Spółki, organizuje pracę Zarządu oraz ponosi odpowiedzialność na równi z pozostałymi członkami Zarządu Spółki.
7. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu czynności związane z organizowaniem pracy Zarządu Spółki wykonuje wyznaczony uchwałą Zarządu Spółki członek Zarządu.
8. Uprawnionym do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, a także przesunięć pracowników między komórkami organizacyjnymi jest Prezes Zarządu Spółki - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Spółki uprawnionym do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, a także przesunięć pracowników miedzy komórkami organizacyjnymi jest Zastępca Prezesa Zarządu. 9. Posiedzenia Zarządu Spółki są protokołowane, a jego decyzje i postanowienia podejmowane w formie uchwał Zarządu.
10. Dyrektor ds. personalnych i administracji odpowiada za:
1) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań przedsiębiorstwa dotyczących polityki kadrowej, spraw pracowniczych i administracji Spółki oraz prac w podległych komórkach organizacyjnych,
2) analizowanie potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa,
3) kierowanie bieżącą działalnością podległych komórek organizacyjnych,
4) nadzorowanie pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
5) przygotowywanie raportów z zakresu prowadzonych działań w/g potrzeb Zarządu Spółki,
6) nadzorowanie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) dopilnowanie w podległych komórkach organizacyjnych przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów prawa, przepisów bhp i p.poż.,
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prac podległych komórek organizacyjnych,
9) reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz,
10) sygnalizowanie Zarządowi Spółki o dostrzeżonych nieprawidłowościach występujących w działalności Spółki,
11) analizowanie wykonania założonych planów z zakresu prac podległych komórek organizacyjnych.

11. Dyrektor ds. rozwoju i inwestycji odpowiada za:
1) kierowanie podległymi komórkami organizacyjnymi zgodnie z zakresem zadań i obowiązków tych komórek, wydawanie im instrukcji i poleceń,
2) nadzorowanie nad jakością i sposobem wykonywania pracy przez podległe komórki organizacyjne,
3) dopilnowanie w podległych komórkach organizacyjnych przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów prawa, przepisów bhp i p.poż.,
4) współpracowanie przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, ekonomiczno – technicznych,
5) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków poza budżetowych i innych będących w dyspozycji Spółki,
6) opracowywanie strategii rozwoju Spółki i przedstawianie wniosków – koncepcji do Zarządu Spółki,
7) dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków, legalności dokumentów, operacji gospodarczych,
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prac podległych komórek organizacyjnych,
9) analizowanie wykonania założonych planów, analiza kosztów i przychodów Spółki pod względem jej dalszego rozwoju,
10) reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz,
11) współpracowanie z Urzędem Miasta w zakresie strategii i rozwoju Spółki,
12) opracowywanie planów i strategii działalności Spółki na dany rok,
13) sygnalizowanie Zarządowi Spółki o dostrzeżonych nieprawidłowościach występujących w działalności Spółki,
14) współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki.

Rozdział VII

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 11.

1. Przez komórkę organizacyjną należy rozumieć zespół stanowisk pracy wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej Spółki.
2. Zgodnie ze schematem organizacyjnym komórki organizacyjne to : wydziały, oddziały, działy, biura, sekcje, komórki, stacja diagnostyczna, dyspozytura, sekretariat. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy lub osoby wyznaczone do kierowania komórkami zwane kierującymi.
3. Wszystkie komórki organizacyjne działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uchwały władz Spółki, zarządzenia i regulaminy.
4. Komórkom organizacyjnym przypisane zostają określone - ogólne zakresy działania, a kierownikom tych komórek odpowiedni zakres uprawnień.
5. Kierownik komórki organizacyjnej:
- samodzielnie zarządza wszystkimi sprawami podległej mu komórki i jest przed swoim zwierzchnikiem odpowiedzialny za całokształt powierzonych komórce prac,
- jest uprawniony, z zachowaniem obowiązujących przepisów do zmiany lub uzupełnienia zakresu czynności podległego pracownika o prace dodatkowe o charakterze stałym lub doraźnym, zależnie od potrzeb i stopnia wykorzystania pracownika,
- sprawuje kontrolę wewnętrzną odnośnie wszelkich spraw wchodzących w zakres działania podległej mu komórki organizacyjnej,
- dokonuje bieżącej analizy działalności komórki celem bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych niedociągnięć lub uchybień oraz omówienia nieprawidłowości na okresowych naradach roboczych z pracownikami,
- określa zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionych pracowników.
6. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego funkcje przejmuje wyznaczony przez niego pracownik tej komórki. Pracownik zastępujący winien znać całokształt zagadnień działalności komórki.
7. Obowiązek sprawowania stałego zastępstwa w przypadku nieobecności kierownika komórki organizacyjnej winien być zamieszczony w zakresie czynności danego pracownika.
8. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do:
- stosowania zasad rachunku ekonomicznego w celu osiągania optymalnych efektów gospodarowania przy planowaniu i wykonywaniu wszelkich rodzajów przedsięwzięć,
- ścisłej współpracy i unikania zbędnych formalności przy realizacji swych zadań,
- ścisłego przestrzegania uchwał władz Spółki oraz zaleceń organów kontrolnych,
- opracowywania projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji i wytycznych w zakresie objętym działaniem komórki,
- rzetelnego opracowywania informacji i sprawozdawczości,
- przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż.,
- przestrzegania dyscypliny pracy,
- przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
9. W przypadku zmian personalnych na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych należy sporządzać protokoły zdawczo - odbiorcze, przekazywane następnie zainteresowanym stronom.
10. Poszczególne jednostki organizacyjne obowiązane są występować z inicjatywą dotyczącą potrzeby i zakresu wydania lub zmiany określonego wewnętrznego aktu normatywnego związanego tematycznie z zakresem ich działania w związku z:
- ukazaniem się lub nowelizacją przepisu państwowego względnie prawa lokalnego,
- otrzymaną Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, której realizacja wymaga podjęcia określonych działań,
- podjętymi decyzjami na szczeblu Zarządu wymagającymi wprowadzenia w życie w przedsiębiorstwie Spółki.
11. Przygotowany pod względem merytorycznym projekt wewnętrznego aktu normatywnego (lub jego zmiany) powinien zawierać następujące informacje:
- wskazanie potrzeby dokonania zmian,
- stan dotychczasowej regulacji w danej dziedzinie,
- założenia i zakres projektowanego unormowania oraz jego skutki.
12.Wewnętrzne akty normatywne dotyczące zagadnień, w odniesieniu do których obowiązują (zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi i innymi przepisami szczególnymi) określone uprawnienia zakładowych organizacji związkowych, muszą być przed ich wprowadzeniem w życie uzgodnione lub zaopiniowane przez stronę związkową.


Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

Niniejszy Regulamin Organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym stanowi podstawę zarządzania i działania w Spółce.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 maja 2000 roku ( Akt Notarialny REP A NR 2508 / 2000 ) oraz innych przepisów prawa.

§ 14.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Spółki w dniu 14 lipca 2017 roku

§ 15.

Traci moc Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotychczas obowiązujący.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Regulamin wraz ze schematem organizacyjnym zatwierdzono:
Uchwała Nr 363/VI/2017 Rady Nadzorczej w dniu 24 października 2017 roku.


Regulamin organizacyjny (do ściągnięcia) -> Regulamin organizacyjny
 

informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-13 09:34:52 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 12337